بلندقدترین مرد دنیا با قد ۲.۷۲ +عکس

بلندقدترین مرد دنیا  با قد ۲.۷۲ +عکس

 

شوک آنلاین: بلند قدترین شخصی که از نظر پزشکی بلند قدترین بودن او اثبات شده رابرت با قد ۲.۷۲ و وزن ۲۲۲ کیلو گرم به غول التون شهرت داشت اودرجوانی بخاطر پرکاری غده هیپوفیز درگذشت.

بلندقدترین مرد دنیا با قد 2.72 +عکس

 

51020

آمار بازدید

270

پزشک جدید

20893

تعداد پزشکان

259

دسته بندی پزشکان